Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ПЕРЕЛІКУ

ІНЖЕНЕРНІ РОЗВІДУВАННЯ

Titul_IR_01.jpg
Конспект лекцій з дісципліни "ІНЖЕНЕРНІ РОЗВІДУВАННЯ" для студентів 4-го курсі спеціальності "Шахтне та підземне будівництво" напряму "Гірництво".


(безкоштовний редактор для роботи із файлами *.pdf - в розділі "ПРОГРАМИ")


ЛЕКЦІЯ 1 Основні поняття інженерної геології і суміжних наук. Зв'язок інженерної геології з геологічними процесами та явищами і необхідність інженерно-геологічних вишукувань при проектуванні та будівництві будівель і споруд


ЛЕКЦІЯ 2 Геологічна діяльність поверхневих вод, снігу і льоду та врахування цих процесів під час інженерної розвідки. Вплив ендогенних процесів на умови формування грунтів основ фундаментів


ЛЕКЦІЯ 3 Гідрогеологічні чинники, що впливають на інженерно-геологічні умови будівництва будівель і споруд різного призначення. Види води в грунтах. Водопроникність. Типи підземних вод


ЛЕКЦІЯ 4 Інженерно-геологічні дослідження: зміст, цілі, завдання. Склад та стадії проведення. Технічне завдання і програма


ЛЕКЦІЯ 5 Інженерно-геологічна рекогносцировка. Інженерно-геологічна зйомка. Масштаби зйомок. Інженерно-геологічна розвідка - складова частина інженерно-геологічних вишукувань для будівництва


ЛЕКЦІЯ 6 Інженерно-геологічна розвідка: основні положення, цілі, задачі, область застосування і періоди проведення. Поняття і суть інженерно-геологічного елемента (ІГЕ)


ЛЕКЦІЯ 7
Вибір системи інженерно-геологічної розвідки та її параметрів. Категорії складності інженерно-геологічних умов. Мета і завдання інженерно-геологічного випробування. Класифікація будівель і споруд


ЛЕКЦІЯ 8 Особливості інженерно-геологічної розвідки для підземного цивільного і промислового будівництва


ЛЕКЦІЯ 9 Основні положення і особливості інженерних вишукувань для проектування і будівництва підземних споруд цивільного та промислового призначення на території міст, що здійснюються на різних стадіях містобудівного проектування


ЛЕКЦІЯ 10 Види робіт і методи їх виконання. Проходка гірничих розвідувальних виробок: види, способи проходки. Геофізичні методи розвідки: види, цілі, завдання. Правила відбору зразків ґрунтів для проведення випробувань та правила відбору проб води


ЛЕКЦІЯ 11 Лабораторні та польові методи встановлення показників властивостей ґрунтів. Основні інженерно-геологічні показники, що визначають несучу спроможність ґрунтів основ будівель і споруд


ЛЕКЦІЯ 12 Особливості інженерно-геологічних властивостей ґрунтів. Фізико-механічні властивості ґрунтів. Фізичні характеристики порід


ЛЕКЦІЯ 13 Особливості інженерно-геологічних властивостей ґрунтів. Механічні властивості гірських порід. Закономірності просторової мінливості властивостей ґрунтів


ЛЕКЦІЯ 14Виконання польових робіт при інженерної розвідці. Принцип побудови інженерно-геологічного розрізу. Контроль якості польових розвідувальних робіт


ЛЕКЦІЯ 15Бурові роботи та проходка спеціальних гірничих виробок при інженерно-геологічних вишукуваннях. Динамічне, ударно-вібраційне та статичне зондування, пенетраційно-каротажний метод випробування ґрунтів статичними навантаженнями в шурфах і свердловинах. Лабораторні методи отримання даних про властивості гірських порід і ґрунтів. Правила відбору проб


ЛЕКЦІЯ 16Режимні інженерно-геологічні та гідрогеологічні спостереження. Правила відбору та консервації проб підземних вод


ЛЕКЦІЯ 17Завершальна камеральна обробка матеріалів та складання інженерно-геологічного висновку. Суть і важливість графічного матеріалу: карт, розрізів, колонок та ін. Зміст текстової частини звіту


ГЛОССАРІЙГлосарій основних показників фізико-механічних властивостей грунтів, які визначаються за результатами інженерної розвідки


Додаток до ГЛОССАРІЮ


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


© 2006-2018 Інформація про сайт