Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

АКТУАЛЬНІ КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ


bgm_logo.pngМіністерство освіти і науки України  

Національний технічний університет "ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
(нове ім'я Національного гірничого університету)

Факультет будівництва
Кафедра будівництва, геотехніки и геомеханіки


запрошують Вас взяти участь в работі міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів за напрямком 

"
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ",

присвяченій НТУ "Дніпровська політехніка" - новому бренду Національного гірничого унівіерситету,       
яка буде проходити 19-20 квітня 2018 р. в НТУ "Дніпровська політехніка".


ВАЖЛИВО: У конференції можуть взяти участь учні коледжів, які навчаються за спеціальностями, які відповідають профілю конференції.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обмін науково-технічною інформацією та досвідом, визначення перспективних напрямків створення і розвитку нових технологій, розробка спільних науково-дослідних програм, встановлення ділових контактів.

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
16 квітня 2018 р. - дата закінченні реєстрації та прийому доповідей.
19 квітня, четвер - прибуття учасників, розміщення, знайомство з визначними пам'ятками міста. 
20 квітня, п'ятниця - відкриття конференції, робота конференції, підведення підсумків, від'їзд учасників. 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗАПРОШЕННЯ PDF


РАБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, російська

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Участь у конференції – бескоштовна.
Оплата витрат на відрядження – за рахунок організацій, що відряджають.

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ:
Тривалість доповіді – до 10 хвилин.

ПУБЛІКАЦІЯ ДОПОВІДЕЙ:
Планується бескоштовна публікація доповідей в збірнику матеріалів конференції. Електронна версія збірника буде розміщена на сайті кафедри в розділі "Архів конференцій".

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ:
1. Доповідь виконується об'ємом 3-5 сторінок на папері формату А4, шрифтом Times New Roman розміром 14 pt з одинарним міжрядковим інтервалом. Текст повинен бути набраний чорним кольором, виділення іншим кольором не допускається! Поля: верхнє - 2,7 см, нижнє - 2,5 см, ліве і праве - 2 см. Абзацний відступ - 1,25 см. Вирівнювання основного тексту по ширині без автоперенесення слів, між словами допускається тільки один пробіл.
2. Графічний матеріал подається в тексті в чорно-білому зображенні після посилань на нього і в окремих файлах (*.bmp; *.jpg; *.png).
3. Структура доповіді повинна відповідати схемі:
– в лівому верхньому кутку проставляється УДК;
– прізвища та ініціали авторів, іх посада, вчений ступінь (для студентів група), назва організації, місто, країна, - курсивом, вирівнювання по лівому краю без абзацу та перенесень. Якщо автори з різних організацій або країн, то відомості зазначають з нового рядка;
– порожній рядок;
– назва статті (жирним, великими літерами, вирівнювання по центру);
– порожній рядок;
– основний текст доповіді - суцільним текстом, без автоперенесень;
– формули повинні бути виконані в додатку MS Equation, розмір шрифту - 14, без абзацу, вирівнювання по центру. Формули  нумерують (праворуч в круглих дужках, не відступаючи від правого поля), тільки якщо в тексті є на неї посилання;
– рисунки подаються після посилань на них, без абзацу, вирівнювання по центру;
– підпис до рисунку - курсивом, відразу після рисунку, з вирівнюванням по центру;
– таблиці повинні бути компактними. Нумерація таблиці наводиться зі словом «Таблиця» з вирівнюванням по правому краю. Назва таблиці розташовується на наступному рядку з вирівнюванням по центру;
– рисунки, таблиці та їх відповідні назви і нумерація відокремлюються від основного тексту порожніми рядками до, і після їх вставки;
– всі малюнки, схеми, діаграми і таблиці повинні бути вставлені в тексті чітко у межах зазначених вище полів сторінки;
– після основного тексту може бути наведений перелік літератури, який виконується відповідно до чинних стандартів. Від основного тексту він відділяється пустим рядком, потім словосполучення «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК» з вирівнюванням по центру, без абзацу, за цим порожній рядок, і власне перелік посилань. Вирівнювання і абзацний відступ переліку посилань - як і в основному тексті статті. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова - Гапєєв Сергій Миколайович,
д.т.н., доцент, зав. кафедрою будівництва, геотехніки і геомеханіки
Заступник голови - Солодянкін Олександр Вікторович – д.т.н., професор
Члены оргкомітету:
Кулівар Вячеслав Вячеславович - аспірант  
Мясников Іван Васильович - аспірант
Чередник Владислава Андріївна - аспірант

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПОВІДЕЙ:
Аудиторія проведення конференції має відповідне технічне оснащення (мультимедійний проектор).

ДО ЗУСТРІЧІ НА КОНФЕРЕНЦІЇ!
© 2006-2018 Інформація про сайт